Een in liefde, een van hart, een in strewe... ALMAL welkom!

Wie is Gordonsbaai se Gemeente?

O

   NS IS GEHEEL EN AL AFHANKLIK VAN GOD

Ons weet dat ons totaal afhanklik is van God en dat alles wat ons besit en doen uit die onbegryplike genade van ons Skepper kom. Sonder God is ons onbeholpe en tot niks in staat nie, maar saam met Hom is alles moontlik. Daarom:

 • Luister ons na God en soek ons aktief God se wil in alles wat ons doen.
 • Dra ons elke aktiwiteit en elke gemeenteplan aan Hom op en bid ons dat Hy dit sal seën.
 • Is ons oë op Hom gerig en verheerlik ons Sy naam.
 • Maak ons al ons gawes en talente diensbaar aan Hom aan wie alles behoort.
 • Sonder ons tyd af om na God te luister sodat ons kan inval waar God reeds besig is.


V

IR ONS IS JESUSLIEFDE ALLES

Ons glo dat Jesus Christus, die Seun van God, ook die volmaakte Mens was wat vir ons die weg aangedui het. Sy leringe, waardes en opdragte is ons rigsnoer en ons glo dat alles wat ons beplan en doen daarop gerig moet wees om uitvoering aan hierdie opdrag te gee. Die kern hiervan is die liefde soos wat Jesus dit aan ons bedien het. Dit is hierdie liefde, en ook omdat die Here dit van ons vra, wat ons dwing om ’n herenigde Kerk na te streef. Dis Jesus as Opgestane en Lewende Here wat ons steeds as Sy dissipels lei. Daarom:

 • Eer en verheerlik ons die opgestane Redder in alles wat ons doen, onbeskaamd trots, nederig en dankbaar.
 • Gee ons om vir mekaar en aanvaar ons mekaar onvoorwaardelik.
 • Dra ons mekaar in tye van nood en hartseer en pyn.
 • Bedien ons mekaar met liefdevolle onderskraging, fisiese hulp, bystand en naasteliefde.
 • Wend ons die gemeente se beskikbare middele aan en bedryf ’n aktiewe Diens van Barmhartigheid wat ten doel het om nood te verlig en demonstreer ons so dat Christus omgee, dat ons omgee en dat mense vir ons opreg saak maak.


A

LMAL IS WELKOM

“Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla” (1 Pet 4:9). Ons voer hierdie opdrag uit sodat almal die warmte en hartlikheid van ’n ware Christus-familie kan ervaar. Ons glo ook dat omgeegroepe die plek is waar geestelike groei gebeur, want daar leer ken ons God in Sy Woord. Dit is ook daar waar ons leer om vir mekaar om te gee en vir mekaar lief te wees. Gevolglik vind die primêre bediening en versorging van die gemeente deur omgeegroepe plaas.

Daarom:

 • Verwelkom ons nuwe intrekkers en besoekers.
 • Reik ons uit na mekaar.
 • Bid ons vir mekaar in nood en in blydskap, in goeie en slegte tye.
 • Moedig ons lidmate aan om deel te word van ’n omgeegroep.


O

   NS MAAK RUIMTE VIR MEKAAR

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees...” (Hand 1:8). Ons glo dat die Heilige Gees ons salf om oor grense heen herstel te bring. Ons weet dat ons gemeente uit mense met uiteenlopende agtergronde, persoonlike voorkeure, tradisies en eiesoortige aanbiddingsvoorkeure bestaan. Deur ruimte vir mekaar te maak, skep ons ’n omgewing waarin alle mense, ongeag persoonlike voorkeure, welkom voel en Christus se liefde aanvoel op ’n wyse wat hul lewens verryk en bydra tot die uitbreiding van God se Koninkryk.

Ons weet ook dat almal ’n besonderse gawe van die Heilige Gees ontvang het wat kosbaar is en wat in diens van Christus gebruik kan word.

Daarom:

 • Streef ons na waardestelsels waarin almal na hul eie voorkeure geestelik kan groei en ontwikkel sonder vooroordeel of verwyt.
 • Bied ons verskillende eredienste met verskillende aanbiddingstyle aan om in almal se geestelike behoeftes te voorsien.
 • Skep ons ruimte vir mekaar sodat ons wel van mekaar kan verskil, maar op so ’n wyse dat daar geen vrees vir oordeel of teregwysing is nie. So kan elkeen op sy/haar unieke wyse tot ons roeping hier in Gordonsbaai bydra.
 • Skep ons ruimte vir mekaar se persoonlike werkwyses en voorkeure sodat elkeen vrylik ter wille van die gemeenskaplike doel kan woeker en werk.
 • Moedig ons mekaar aan om ons geestelike passie en gawes uit te leef tot seën van die Liggaam.


O

   NS WORD GEROEP OM GESTUUR TE WORD

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” (Matt 28:19). Hierdie opdrag roep ons na buite, oor ons eie gemeentegrense, ons eie gemeenskap, ons eie voorkeure en ons eie belange heen.

Daarom:

 • Glo ons dat God ons uitnooi om saam met Hom hier in Gordonsbaai en wyer aan Sy werk te kan meedoen.
 • Verkondig ons onbeskaamd Christus as die Verlosser.
 • Bring ons verlore mense na Christus deur die verlossingsboodskap en die werking van die Heilige Gees en help hulle groei tot volwasse dissipels.
 • Ondersteun ons uitreikaksies in Suid-Afrika en die buiteland.
 • Doen ons dit sodat verlore mense gered en gebroke mense weer heel kan word.


B

   ESLUIT EN VERKLARING OOR
   SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

Tydens die Kerkraadsvergadering van 28 November 2019 volstaan die Kerkraad van NG Kerk Gordonsbaai met die besluitneming tot dusver deur die Kerkraad geneem, asook die besluit van die 2019 Algemene Sinode.